Teisės aktai

Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo aprašas

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Socialinės paramos mokiniams įstatymas

Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės tarpinstitucinės komandos kompleksinei pagalbai teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) veiklos reglamentas

Lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Šiaulių lopšelio-darželio „Kregždutė” tvarkų aprašai

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas

Psichologinio saugumo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo schema

Smurto ir patyčių registravimo forma

smurto ir patyčių registracijos žurnalas

 

 

 

 

 

 

 

 

Žodinė paieška

Adresas: A. J. Greimo g. 60
LT-77164 Šiauliai
Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@skregzdute.lt Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190526385

Laisvos vietos

2017 m. gimimo  (PUG)– 10 laisvos vietos
2018 m. gimimo – 0 laisvos vietos
2019 m. gimimo – 0 laisvų vietų
2020 m. gimimo – 3 laisvos vietos

2021 m. gimimo – 0 laisvų vietų

Projektai / Draugai

Projektai / Draugai

Bendraukime

© 2023 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems