Istorija ir tradicijos

Istorija
Lopšelis-darželis įkurtas 1965 metais Šiaulių miesto centre. Iki 1992 metų buvo dviračių ir variklių gamyklos „Vairas“ žinybinis lopšelis-darželis. Nuo 1992 m. „Kregždutė“ yra miesto savivaldybės administracijos švietimo įstaiga. 1998 metais lopšeliui-darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas (vykdo švietėjišką veiklą apie „Geros pradžios“ metodikos taikymą ugdant vaikus). Nuo 2002 m. lopšelis-darželis vykdo programą „Sveikas vaikas“, patvirtintą Švietimo ir mokslo bei Sveikatos ministerijų.

Misija
Ugdyti vaikų patirtinę veiklą, plėtoti kūrybinės inžinerijos, gamtotyros pradmenis, gerbti tautines vertybes. Sudaryti sąlygas sėkmingam vaiko asmenybės ūgties procesui, sveikatos stiprinimui. Telkti bendruomenę švietimo paslaugų kokybės tobulinimui.

Vizija
Moderni, tolerantiška, siekianti užtikrinti visapusiškas sąlygas sėkmingam vaikų ugdymui(si), ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Lopšelio-darželio veiklos planavimo sistema
Lopšelio-darželio veiklos priežiūros sistema
Pedagogų tarpusavio informavimo sistema
Lopšelio-darželio ugdytinių šeimų informavimo sistema

2022 metų tikslai ir uždaviniai

       ●   Ugdymo turinio įvairovės užtikrinimas siekiant pagerinti vaikų pasiekimus:

– Gerinti sakytinės kalbos vaikų pasiekimus;

– Gerinti vaikų pasiekimus skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo srityse.

– Atliepti vaiko individualius gebėjimus, skatinti saviraišką.

     ● Emocinės ir fizinės vaikų sveikatos stiprinimas:

 – Stiprinti vaikų emocinę sveikatą.

     ● Inovatyvios ir motyvuojančios veikti ugdymo(si) aplinkos kūrimas:

– Turtinti lopšelio-darželio vidaus edukacines erdves.

– Įrengti lauko edukacines erdves.

  • Darbuotojų kompetencijų tobulinimas:

– Tobulinti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

– Auginti pedagogų profesionalumą sudarant galimybes keistis gerąja patirtimi.

 

 

© 2022 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems