Istorija ir tradicijos

Istorija
Lopšelis-darželis įkurtas 1965 metais Šiaulių miesto centre. Iki 1992 metų buvo dviračių ir variklių gamyklos „Vairas“ žinybinis lopšelis-darželis. Nuo 1992 m. „Kregždutė“ yra miesto savivaldybės administracijos švietimo įstaiga. 1998 metais lopšeliui-darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas (vykdo švietėjišką veiklą apie „Geros pradžios“ metodikos taikymą ugdant vaikus). Nuo 2002 m. lopšelis-darželis vykdo programą „Sveikas vaikas“, patvirtintą Švietimo ir mokslo bei Sveikatos ministerijų.

Misija
Ugdyti vaikų patirtinę veiklą, plėtoti kūrybinės inžinerijos, gamtotyros pradmenis, gerbti tautines vertybes. Sudaryti sąlygas sėkmingam vaiko asmenybės ūgties procesui, sveikatos stiprinimui. Telkti bendruomenę švietimo paslaugų kokybės tobulinimui.

Vizija
Moderni, tolerantiška, siekianti užtikrinti visapusiškas sąlygas sėkmingam vaikų ugdymui(si), ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

Lopšelio-darželio veiklos planavimo sistema
Lopšelio-darželio veiklos priežiūros sistema
Pedagogų tarpusavio informavimo sistema
Lopšelio-darželio ugdytinių šeimų informavimo sistema

2018 metų tikslai ir uždaviniai

       ●  Kokybiškas vaikų poreikius ir amžių atitinkantis ugdymas:

– Gerinti vaikų ugdymo(si) proceso kokybę;

– Skatinti vaikus ir pedagogus analizuoti savo veiklą.

     ●  Vaiko pažinimas taikant įvairesnias ugdymo organizavimo formas ir technologijas :

 – Tęsti lopšelio-darželio ugdymo modelio „Mažųjų kūrybinė inžinerija“ veiklą;

 – Integruoti į ugdomąjį procesą „Kimochis“ programą;

– Bendradarbiauti su šalies ikimokyklinėmis įstaigomis.                                                                                                                                                                                                                                            

     ●  Emocinių ir socialinių kompetencijų ugdymas:

– Tobulinti socialinę, socioedukacinę bei motyvavimo kompetencijas;

– Perteikti kultūringo ir pagarbaus bendravimo sampratą.

  • Bendruomenės komunikavimo procesų tobulinimas:                                                

 –  Pozityvių santykių tarp vaikų, pedagogų kūrimas;

–  Tobulinti partnerystės ryšius tarp lopšelio-darželio bendruomenės ir socialinių partnerių;

– Kurti įstaigos įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis.

        • Lopšelio-darželio edukacinių erdvių modernizavimas, materialinės bazės gerinimas:

– Paskirstyti ir tikslingai panaudoti finansines lėšas, teikiant bendruomenei išsamią informaciją;

– Gerinti lopšelio-darželio materialinę bazę.

 

© 2021 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems