Istorija ir tradicijos

Istorija
Lopšelis-darželis įkurtas 1965 metais Šiaulių miesto centre. Iki 1992 metų buvo dviračių ir variklių gamyklos „Vairas“ žinybinis lopšelis-darželis. Nuo 1992 m. „Kregždutė“ yra miesto savivaldybės administracijos švietimo įstaiga. 1998 metais lopšeliui-darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas (vykdo švietėjišką veiklą apie „Geros pradžios“ metodikos taikymą ugdant vaikus). Nuo 2002 m. lopšelis-darželis vykdo programą „Sveikas vaikas“, patvirtintą Švietimo ir mokslo bei Sveikatos ministerijų.

Misija
Taikyti patyriminio ugdymo metodiką, grįstą atradimais, tyrimais, bandymais, pažinimu netradicinėje aplinkoje.

Vizija
Laimingas ir sėkmę patiriantis vaikas.

Lopšelio-darželio veiklos planavimo sistema
Lopšelio-darželio veiklos priežiūros sistema
Pedagogų tarpusavio informavimo sistema
Lopšelio-darželio ugdytinių šeimų informavimo sistema

2024 metų tikslai ir uždaviniai

       ●   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas:

– Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, šiuolaikinius ugdymo tikslus;

– Didinti kultūrinio ugdymo galimybes, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei;

– Stiprinti ir įgalinti lopšelio-darželio bendruomenę veiklai.

     ● Lopšelio-darželio ugdymo aplinkos tobulinimas:

 – Sukurti aktyvinančią, saugią, šiuolaikišką, pakankamai aprūpintą ir vaiko interesus atitinkančią lauko ugdymo(si) aplinką;

– Užtikrinti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas.

 

© 2024 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems