Vadovo ataskaita

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)  vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 13 punktu, pateikiame lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą.  Pastebėjimus ir siūlymus galite siųsti lopšelio-darželio tarybos pirmininkei R. Lembutienei iki 2020 m. sausio 30 d. el. p. renata.lembutiene@gmail.com .

© 2020 Šiaulių l-d „Kregždutė“
Versija neįgaliesiems